กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 14พ.ย.55
IP : 171.4.164.117
เจ้าหน้าที่ :
วิฑูรย์
เปิดอ่าน : 1983 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 
 


นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1.....   

 เข้าแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดระยอง  วันที่ 10-12  ธันวาคม  2555  ประกอบด้วยเด็กเก่ง ดังนี้

 ภาษาไทย  การอ่าน ป.1-3 1.  ด.ญ.พรกนก  ไวยธนต์
 ภาษาไทย  การแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ป.4-6

1.  ด.ญ.ณัฐธิดา เกิดเนตร

2. ด.ช.วรพล สุดลาภา

 คณิตศาสตร์  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 1. ด.ช.ปรมี ปิยกิตติยา
 คณิตศาสตร์  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 1. ด.ญ.ปัณฑา มงคลประทุมรัตน์
 คณิตศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6

1. ด.ญ.รสิตา ศิริมงคล

2. ด.ญ.วิภาวนีย์ ขวัญตา

3. วิลาสินี ยมรักษ์

 คณิตศาสตร์  คิดเลขเร็ว ป.4-6 1. ด.ช.ธีระภัทร ไพจิตจินดา
 วิทยาศาสตร์  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6

1. ด.ญ.กัลยณัช วงศ์สุกรรม

2. ด.ญ.ธนิสธร ศรีรัตนภิญโญ

3. ด.ช.พิชญุตม์ บุญเลิศนิรันดร์

 วิทยาศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6

1. ด.ญ.พรพรัตน์ ศุภฤกษ์

2. ด.ญ.มัสยา หุตามัย

3. ด.ญ.ศิริพร คล้ายประยูร 

 สังคมศึกษาฯ  โครงงานคุณธรรม ป.1-3

1. ด.ญ.ธนวรรณ มะโนมาน

2. ด.ญ.ทัตพิชา  อ่วมภักดี

3. ด.ญ.รัญชิดา สุมาลกันต์

4. ด.ญ.วริศรา อารีวงษ์

5. ด.ญ.เปมิกา  ศรีพุฒตาล

 สังคมศึกษาฯ  มารยาทไทย ป.1-3

1. ด.ญ.กนกกร  วชิระอัศกร

2. ด.ช.คหบดี  จันทร์กะพ้อ

 สังคมศึกษาฯ  มารยาทไทย ป.4-6

1. ด.ญ.ก้านตอง ลพพึ่งชู

2. ด.ช.ปิ่นพงษ์  เรืองระวีนุกิจ

 ศิลปะ  ซอด้วง ป.1-6 1. ด.ญ.จารุมน เพชร์ดี
 ศิลปะ  จะเข้ ป.1-6 1. ด.ญ.จารุมน เพชร์ดี
 ศิลปะ  ขิม 7 หยอง ป.1-6 1. ด.ญ.ธาวินี ทองประเจียด
 ภาษาต่างประเทศ  Impromptu Speech ป.4-6 1. ด.ญ.ศิรภัสสร นิลพฤกษ์ 
 ภาษาต่างประเทศ  Spelling Bee ป.1-3 1. ด.ช.ปัณณกร บำรุงจิตต์ 
 ภาษาต่างประเทศ  Spelling Bee ป.4-6 1. ด.ญ.ปัณณพร อินทองรัตน์ 
 ภาษาต่างประเทศ  Multi Skills Competition ป.4-6 1. ด.ช.พีรวิส โอฬารกิจวานิช 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6

1. ด.ช.กฤษณพงษ์ อัครปัญญา

2. ด.ช.ตฤณปรัชญา โอริส

3. ด.ช.ธนวัฒน์ อิ่มอุดม

4. ด.ช.ธนโชติ ตวงสุวรรณ

5. ด.ช.ศิริพงษ์ พงษ์โพธิ์

6. ด.ช.สรรพัชญ์ ตันวรรณรักษ์

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  Cross Wordป.1-6

1. ด.ญ.บุษยมาศ แจ่มจ้า

2. ด.ญ.วราลี วงษ์สมตระกูล

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  A Math ป.1-6

1. ด.ญ.มณีรัตน์ ไทยปิ่นณรงค์

2. ด.ช.ศิรวิชญ์ คิดชัย 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คำคม ป.1-6

1. ด.ญ.ปภาดา ไชยบุดดี

2. ด.ญ.อาทิตยาภา วิไลจิตต์

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซูโดกุ ป.1-6 1. ด.ช.ปิยะพรรณ์ ขันธวิธี
 ปฐมวัย  การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

1. ด.ญ.ชญานิศ  ประดับเพชร

2. ด.ญ.ธนัญญา  เกตุถาวร

3. ด.ช.ปวริศ จันทร์หอม 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6

 1. ด.ญ.กฤติกา  พูลทรัพย์

2. ด.ญ.ขวัญจิรา  ขวัญวงค์

3. ด.ญ. วิภาดา  สุขแว่น

   รวม  25  รายการ  

 การอ่าน ป.ป1-ป3

แต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ป.4-6

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิศาสตร์ ป.4-6

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-6

การแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6

โครงงานคุณธรรม ป.1-3

มารยาทไทย ป.1-3

มารยาทไทย ป.4-6

ซอด้วง ป.1-6

จะเข้ ป.1-6

ขิม 7 หย่อง

 

 

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6

Spelling  Bee  ป.1-3

Spelling  Bee  ป.4-6

Multi  Skills Competition  ป.4-6

การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ป.4-6

Cross  word  ป.1-6

A  Math  ป.1-6

คำคม  ป.1-6

ซูโดกุ  ป.1-6

การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
นายบุญเลิศโตสมบุญ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือและกองลูกเสือไปร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม [194]
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [191]
ประมวลผลถาพกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2558..... [1024]
วันเด็ก 2559 [1224]
สวัสดีปีใหม่ 2559 [1017]


 

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com