กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 9ก.ค.53
IP : 125.26.2.220
เจ้าหน้าที่ :
สมหมาย
เปิดอ่าน : 1889 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 
 


หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2548 (ฉบับปรับปรุง)โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การใช้โปรแกรมเอ็กเซลเบื้องต้น.....   

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2548 (ฉบับปรับปรุง)โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การใช้โปรแกรมเอ็กเซลเบื้องต้น

ผู้ทำการพัฒนา : นายสมหมาย สัญญโสภี

 

ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2548 - 2550

                                                -------------------------------------------------

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์ในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2548 (ฉบับปรับปรุง) โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเบื้องต้น โดยดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ

                1. สร้างบทเรียน e-Learning สำหรับครู ใช้ในการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเบื้องต้น ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2548 (ฉบับปรับปรุง) โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเบื้องต้น

                2. หาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning สำหรับครูที่สร้างขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ร้อยละ 80/80

                วิธีดำเนินงาน ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (1) กำหนดรายวิชาเพื่อสร้างบทเรียนe-Learning (2) กำหนดรูปแบบระบบการสอน (3) ดำเนินการสร้างบทเรียน e-Learning (4) ทดลองใช้และพัฒนาบทเรียน          e-Learning  โดยได้ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษา 2548 ทำการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2549 (5) ทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning ทำการทดสอบโดยสอนกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2550 ใช้ข้อมูลจาก 4 ส่วนคือ ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลจากแบบฝึกหัด/ใบงานขณะเรียน ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และข้อมูลการทำแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนของนักเรียน

                ผลการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning ทุกหน่วยการเรียนทั้ง 6 หน่วย ปรากฏว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80 คือ       บทเรียน e-Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  84.28/81.42,  บทเรียน e-Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 83.00/83.57  บทเรียน e-Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  92.57/92.85,  บทเรียน e-Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 87.21/85.00 บทเรียน e-Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 91.14/86.42, บทเรียน e-Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 92.57/92.85 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนของบทเรียน e-Learning ทุกหน่วยด้วยการทดสอบ t ( t-test ) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               

สำหรับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า บทเรียน e-Learning ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ซึ่งแสดงว่า บทเรียน e-Learning  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเบื้องต้น หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2548 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้นมีคุณค่าและมาตรฐานเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาคอมพิวเตอร์ [1889]


 

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com